Kraftvärmeverket på Ingarvet

Kraftvärmeverket

Innan vi besökte själva kraftvärmeverket, även kallat Västermalmsverket, samlades vi i ett konferensrum för allmän information om Falu Energi och Vattens (FEV) verksamhet. Som informatör och guide fungerade projektledare Lars Runevad.

Lars Runevad informerar

Energibolaget började sin verksamhet redan 1892 som Falu Elektriska Belysningsbolag. Anläggningen på Ingarvet kom till 1984 men namnbytet till Falu Energi och Vatten skedde först 2003 då VA-delen togs över från kommunen, panninvesteringarna var klara och fjärrvärmeleveranserna påbörjades. Pelletsproduktion kom igång 2012 och 2015 fick vi nytt dricksvatten genom ett samprojekt mellan FEV och Borlänge Energi.

FEV är ett helägt kommunalt bolag med totalt ca 200 anställda varav 27% är kvinnor. Ca 80 personer är direkt kopplade till produktion av de olika media som tillhandahålls. Bolaget distribuerar bland annat el till 33000 kunder och fjärrvärme till 2900. Från kylcentralen i anläggningen distribueras fjärrkyla, i första hand till Falu lasarett och de stora galleriorna. I en speciell anläggning tillverkas vidare pellets som lagras i de stora röda magasinen utmed Hanröleden. En mycket stor köpare av pellets är Grycksbo pappersbruk.

FEV ombesörjer även återvinning av papper och matavfall för 17400 kunder, sköter den populära återvinningscentralen, driver stadsnätet och uppför elbilsladdare mm.
Energibolaget FEV satsar på 100% förnybar produktion. Förutom nyttjande av skogsråvara äger man 5 mindre vattenkraftanläggningar (bl a i Sundborn) inom kommunen, delägare i tre och ett halvt vindkraftverk, solceller (på Lugnet) samt biogasgenerator vid Främby reningsverk.

Med röda hjälmar på huvudena traskade vi in i det jättelika Västermalmsverket som är FEV:s största kraft- och värmeproducerande resurs. Förenklat kan man säga att verket påminner om en gigantisk tryckkokare. Man eldar med bark, flis och spån och växlar värmen mot vatten som bringas att koka så att ånga bildas under högt tryck.

Ångan driver generatorer som alstrar elström för transport ut på nätet (ca 60 GWh). Den kvarvarande värmen i ångan överförs till fjärrvärmenätet och distribueras för uppvärmning av bostäder och varmvatten. Vattentemperaturen som skickas ut ligger vid kall väderlek ligger på drygt 110 grader C och när den kommer tillbaka har temperaturen sjunkit till ca 45 grader C. Askan som bildas i pannans botten renas och används t ex till gödsel i skogsbruket (motsvarar ca 120 långtradare/år).

Efter klättrande i branta gallerdurks- och spiraltrappor nådde vi slutligen marken, återlämnade våra käcka röda hjälmar, och tackade Lars för information och guidning med varma applåder. Ett mycket intressant och givande studiebesök!