Årsmöte

En grupp ur Musikkonservatoriets folkmusikprogram inledde årsmötet. De otroligt duktiga ungdomarna bjöd på både polskor och vals från olika delar av Sverige. Stundom stampade publiken takten i de medryckande styckena så att kristallkronorna i Officersmässen gungade och glittrade. Vad månde bliva av dessa unga virtuoser?


Efter musicerandet började årsmötesförhandlingarna. Jan-Ola hälsade alla varmt välkomna och öppnade årsmötet.
Årsberättelsen presenterades och godkändes. Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Henrik Permalm som till sist föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Förslaget godkändes med ett rungande JA.
Nästa punkt handlade om val av olika slag. Per Gilén redovisade valberedningens förslag.
Jan-Ola omvaldes till ordförande fram till nästa årsmöte. Nuvarande ledamöter och suppleanter i styrelsen omvaldes och två nya medlemmar invaldes på tidigare vakanta platser.
Styrelsen är nu komplett. Revisorer med suppleanter omvaldes.
I valberedningen finns tyvärr endast Per kvar inför nästa årsmöte. Efter dagens möte slutar nämligen Carl-Owe Carlsson som varit en stor tillgång under många år. Dessutom har en plats i beredningen varit vakant under några år. Styrelsen fick därför i uppdrag att snarast föreslå kandidater för att täppa till luckorna.

Beslutades att medlemsavgiften förblir oförändrad inför 2021, alltså 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj.

Vinnarna i fototävlingen i Medlemskontakt 2019 gratulerades och fick fina bokpriser och böcker utdelades även till vinnarna i det lotteri som avhölls under kvällen.
Därefter avslutades årsmötet med räksmörgås och dryck samt kaffe och kaka.