Kristine kyrka efter den stora renoveringen

Terese Wängdahl berättar

Vår ciceron denna kväll var Falu pastorats fastighetsingenjör Terese Wängdahl som varit projektledare för den stora renoveringen.

Orsaken till renoveringen var att sprickor noterats i valv och väggar. Fönstren, som satts in 1905, hade synliga skador och blyinfattningen runt glasen började släppa. Vidare behövde alla putsade ytor rengöras från smuts och damm. Senast hela kyrkans väggar rengjordes var för drygt 50 år sedan. Även altartavlan och den stora kyrkorgeln (båda från 1600-talet) behövde rengöras.

Planeringsarbetet påbörjades redan 2016 med projektering och kostnadsberäkning. Putskonsult anlitades och länsstyrelsens antikvariska experter engagerades. Statsbidrag söktes men först i december 2019 stod det klart att bidrag kunde påräknas med 30 % för putsrenovering och 75 % för fönsterrenovering.

Det egentliga renoveringsarbetet påbörjades i januari 2019 efter att kyrkan stängts för allmänhet och all kyrklig verksamhet.

Altartavlan efter renovering

Man började med att demontera de stora väggsköldarna från 1700-talet och andra väggfasta artefakter. Därefter togs flertalet av de stora ljuskronorna ned täcktes. Sedan täcktes golven med hårda skivor och orglar och bänkar byggdes in. Nu kom ställningsbyggarna in i kyrkan. Man påbörjade byggnationen från altaret och arbetade sig bakåt. Takhöjden i koret uppgår till 18 m! På den höga ställningen byggdes ett golv för att kunna arbeta från och köra kärror på. Totalt har ca 50 yrkesarbetare varit engagerade i projektet. Putsen har rengjorts med specialsvamp (inga organiska franska bröd nu för tiden!) för hand utan vatten och därefter dammsugits. Putsytan motsvarar ca 3000 m2. Sprickor lagades och därefter målades alla putsade ytor 5 gånger med speciell kalkfärg godkänd av länsstyrelsen. Långväggarna målades löpande utan uppehåll för att förhindra nyansskillnader.

För fönsterrenoveringen anlitades en specialistfirma från Uppsala. Korfönstren rengjordes på plats, övriga plockades ner. Det tog 2 veckor för 2 man att rengöra och laga ett fönster. Elradiatorerna under fönstren har tagits bort och ersatts med infravärmare inbyggda i fönsternischerna för att förhindra nedsmutsning genom luftrörelser.

Nu återstår endast att renovera kororgeln (man avvaktar bidrag).

Totalkostnaden för renoveringen uppgår till 24 miljoner kronor och överensstämmer med budget, vilket påpekades är ovanligt för ett så omfattande byggprojekt.

Våren 2020 var arbetet klart och besökare kunde ånyo hälsas välkomna mellan 10 och 16 varje dag.

Ordföranden tackade och lyckönskade Terese och Falu pastorat till ett fantastiskt resultat och vi besökare applåderade.