Julbrev

 Falun i december 2020

Bäste medlem !

Vårt verksamhetsår går mot sitt slut men den otrevliga pandemin ser ut att stanna ett tag till. När smittskyddsreglerna ytterligare skärptes beslutade vi därför att ställa in två programpunkter i november och december samt att avvakta med nya vårprogram till april 2021. Kanske är flertalet av våra medlemmar vaccinerade innan dess?

Vår ambition för närvarande är att kunna genomföra föreningens Årsmöte i mitten av mars 2021. Som vanligt kommer kallelse att utsändas till samtliga medlemmar i februari. Till kallelsen kommer förhoppningsvis ett reducerat Vårprogram att kunna bifogas.

I mars 2021 är det 50 år sedan vår förening bildades. Detta kommer naturligtvis att högtidlighållas bl a genom framtagande av en Jubileumsskrift som speglar bakgrund och vad som hänt under åren. I år kommer du, för första gången, inte att få någon Medlemskontakt bifogad i denna Julhälsning. Av redaktionella och ekonomiska skäl utgår vår medlemsskrift och ersätts av Jubileumsskriften. Denna distribuerar vi i februari tillsammans med kallelse till årsmöte. Naturligtvis kommer också själva årsmötet att bli extra högtidligt detta jubileumsår!

De s k sociala medierna får allt större roll för snabbt spridande av information i samhället. För närvarande finns ca ett dussin grupper på Facebook som helt inriktat sig på Faluns nutid och historia genom spridning av bilder, anekdoter och berättelser. Kultur och Miljö vill naturligtvis också nyttja denna möjlighet till kunskapsspridning om Falun och har nyligen etablerat en egen grupp med namnet VÅRT FALUN (alltså samma namn som kommuntidningen som lades ned 2019). Leta efter den genom att klicka på gruppcirkeln överst på Facebooks startsida och anslut dig som medlem!

Nu är vi nästan 400 medlemmar i Föreningen Kultur och Miljö och vi vet att det stora flertalet är mycket nöjda med våra årliga utbud av föredrag och studiebesök etc. Samtidigt är säkert alla medvetna om att det krävs en del människor för att vidmakthålla kvalité och idéer i en ideell förening som vår idag. Rekrytering av funktionärer till föreningens styrelse är ett exempel på en fråga som just nu vållar oss störst huvudbry. Flera i vår styrelse har innehaft sin post under så många år att de önskar bli avlösta omgående och utan en fulltalig styrelse kan tyvärr inte föreningens arbete fortsätta.

Vi är dock övertygade om att det ute bland våra medlemmar finns många personer som önskar bidra till föreningens fortlevnad genom personligt engagemang i styrelsearbetet. Vi vädjar nu till er: Hör av er snarast till vår ordförande Jan-Ola Nyström tel/sms 070-2477894 eller till valberedningens Per Gilén tel/sms 072-7195048!

Styrelsen i Föreningen Kultur och Miljö i Falun önskar

en God Jul och ett Gott Nytt År!