Årsmöte med Färist 7 mars 2018

Lena och Anna-Britt välkomnar

Vid vårt årsmöte 2018 blev vi väl mottagna av Lena och Anna-Britt som bockade av oss och önskade välkomna.  Väl på plats blev vi underhållna av sånggruppen Färist.  Gruppen bestod av nio skönsjungande kvinnor.  Dessa bjöd på folkviseton med både kända och mindre kända sånger. Sångstunden avslutades med en gammal visa från, tror man, 1300-talet, vilken har tillrättalagts under 1800-talet.  Min förvåning blev stor när gruppen började sjunga ”Och jungfrun hon går i ringen”.  Den hörde ju alltid till när man hade ringlekar på kalasen vid unga år.

skönsjungande sånggruppen Färist

Därefter öppnade ordförande Jan-Ola mötet och dagordningen följdes. Årsberättelsen gicks igenom. Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Henrik Permalm och ansvarsfrihet för styrelsen beviljades av mötet. Ekonomisk redovisning för år 2017 gicks igenom och vi kunde konstatera att ekonomin är fortsatt god

Inga förändringar i styrelsens sammansättning inför nästa år. Ändring av §7 i föreningens stadgar. För att ge styrelsen erforderlig tid att bereda inkomna skrivelser och motioner föreslår styrelsen årsmötet, för andra och sista gången, besluta att sista meningen i stadgarna ändras till följande lydelse: ”Medlem som vill att ett visst ärende tas upp vid årsmöte ska lämna skriftlig framställan om detta till styrelsen senast första februari aktuellt årsmötesår”

Jan-Ola och Christer leder mötet

Medlemsavgiften blir lika som tidigare år: 150,- för enskild medlem och 200,- för familj. Gäller för ett år.

Föreningen kommer framledes att engagera sig i Faluns översiktsplan för de närmaste 20 åren. Bl a södra förbifarten, Gruvgatans framkomlighet, nytt kulturhus.  Det går att följa kommunens framtidsplaner på www.falun.se/falunväxer.  Gå gärna in och kika där. Man vill ju här, precis som i alla andra städer, förtäta stadskärnan.  Det byggs många bostadshus men var skall man göra av alla bilar som detta medför?

Nu väntade räksmörgås, dryck, kaffe och kaka samt lottdragning.