Stadsdelsvandring i f d Regementsområdet 16/5

JanOla och Sten Bergman

Ca 30 medlemmar hade hörsammat inbjudan till rundvandring med information bland Dalregementets gamla och nyare byggnader denna strålande vackra kväll. Vi samlades utanför Museet där vår ordförande Jan-Ola Nyström hälsade välkommen, informerade om områdets utveckling i stort samt presenterade guiderna inför vandringen, Sten Bergman f d officer med långvarig erfarenhet av regementet samt Nils Brasch f d fastighetsförvaltare. Som hjälpguider deltog vidare Carl-Owe Carlsson och Sven Andersson.

Flygfoto från 1941

Innan vi promenerade iväg förklarade Nils bakgrunden till varför regementets byggnader och sedermera personal och rekryter hamnade i Falun från första början.

Armén började successivt byggas upp efter Krimkrigens slut. Dalregementet lokaliserades till Rommehed och bestod av indelta soldater. Så småningom bestod hela den svenska hären av 25 000 man. År 1901 lyckades riksdagen enas om en ny organisation för det svenska försvaret. Rädslan för rysk invasion var sannolikt anledningen. Indelningsverket avskaffades och värnpliktssystemet infördes. Detta var ett betydligt dyrare system att hålla i drift men lösningen kom redan1903 då inkomstskatten infördes. Omedelbart därefter avsattes 30 % av statens ökade budget för uppbyggnad av enhetliga regementen över hela Sverige. Arkitekt Erik Josefsson fick i uppdrag att ta fram standardritningar för regementsbyggnader som med mindre modifikationer skulle passa för utvalda tomter i hela landet. Var i länet skulle då det blivande regementets byggnader placeras? Lämpliga tomter fanns i Hedemora, Rommehed och Falun och efter en tids dragkamp beslutade riksdagen 1904 att förlägga regementet till Falun.

Kaserngården

Stommen för regementena bestod av fyravåningars hus med plats för lika många kompanier vardera samt kompletteringsbyggnader av skilda slag. 1905 fick en Gävlebyggmästare i uppdrag att uppföra byggnaderna och byggnationerna startade 1906. 1908 flyttade de första soldaterna in i sina logement i A,B och C-kasernerna och överste Wrangel tog chefsposten och kanslihuset i besittning. Först 1912 var alla regementen i Sverige driftklara.

Sten Bergman tog över och berättade om Dalavallen som tillkom 1943. Där fanns även en 25 m bassäng för simträning och rekreation fram till 1983. Vägen nere vid Dalavallen var ursprungligen enda tillfartsväg till regementet och mellan kanslihuset och B-kasern fanns vaktposten. Det gamla X-huset som stod nedanför Dalasalen brann ner 1917 varefter ett nytt byggdes längre upp i området. Det vackra trähus som förr inrymde regementsmusikkåren är hitflyttat från Rommehed. Kaserngården har samma utseende idag som vid anläggandet 1908. Varmvatten och bättre sanitär standard fick regementet först 1960. Före dess kallvatten och torrklosetter.

Lucia i Dalasalen

Vi vandrade upp i området och Sten berättade detaljerat om varje hus historia och nyttjande under åren. Matsalen (numera Dalasalen), den äldre panncentralen, proviantmagasinet (från Romme), bastu- och badhus, skrädderi och tvätteri, nya X-huset som var Faluns nöjeslokal under 30 och 40-talet men även senare, am.-förrådet nu ombyggt för Dalregementsgruppen, Lundebergska grinden, serviceförrådet, förvaltarexpeditionen, officersstallet, nya panncentralen, nya betongmatsalen, Kruthuset från Romme, idrottsplan, gamla verkstaden, sjukuset i 3 plan förr med mottagning på bv, vårdavdelning 1 tr och bostäder högst upp, gamla uoff-mässen, marketenteriet omedelbart ovanför Kopparstaden nya hus. Hann inte med att notera alla byggnader men nu var vi, efter ca 1 och en halv timme, plötsligt tillbaka vid museet där vi började promenaden.

Avslutningsvis redovisade Nils en del faktauppgifter om regementet som dessvärre lades ner år 2000.

Ca 90 000 soldater har fått sin grundutbildning vid Dalregementet under åren fram till nedläggningen. För verksamheten svarade ca 200 yrkesmilitärer och ungefär lika många civilanställda. Regementsområdets kärna byggnadsminnesförklarades tillsammans med Rommehedslägret 2000. Endast mindre ändringar får nu genomföras. Särskilt värda att bevara är Officersmässen, Dalasalen samt viss trapphus. Kaserngården ska även i framtiden vara en grusplan. Byggnadernas färgsättning har anpassats till ursprunglig kulör och färgtyp.

Nu var deltagarna kraftigt kaffesugna och snabbt ilade man upp för trapporna till Officersmässen för att inta kaffe, bulle och kaka. Parallellt med kaffedrickandet passade Jan-Ola på att visa mängder av intressanta bilder från förr ur Kamratföreningens samlingar.

Med varma applåder avslutades denna första stadsdelsvandring på regementsområdet.