Kulturpolitik och kulturmiljösatsningar

Sara Hedström
Sara Hedström

Kvällens föredragshållare allmänkulturchef Sara Hedström svarar för det mesta inom kommunens kultursfär dock ej bibliotek och Kulturskolan. Organisatoriskt återfinns hon i Kultur- och fritidsnämndens förvaltningsledning.
Inledningsvis informerade Sara om övergripande mål och ambitioner inom nämndens fögderi som t ex
– goda livsmiljöer
– ungas fokus ska prioriteras
Några profilområden, inom vilka kommunens utbud ska vara i världsklass, har vidare fastlagts. Dessa områden är:
– idrott
– stadsnära aktivitetsområden
– kultur och kulturmiljö
Kommunen arbetar just nu fram en ny besöksnäringsstrategi som när den är implementerad förhoppningsvis kommer att öka turistomsättningen och därmed stadens inkomster.

Många intressanta projekt pågår för närvarande.
Ett projekt som startar i år är Tillväxtverkets satsning på att stärka Falun som världsarv. Verket satsar pengar och samverkar med Riksantikvarieämbetet, Region Dalarna och Stiftelsen Stora Kopparberget.
National Geographic och UNESCO har beslutat införliva Faluns Världsarv i samlingen av alla världens världsarv. Se www.visitworldheritage.com.

I anslutning till detta satsar kommunen på att genomföra ett pilotprojekt som internt kallas gameification alltså att med hjälp av digital spelmekanik engagera och motivera människor. Piloten avser att i första hand redovisa Naturskolans område och verksamhet på Dikarbacken. Pilotprojektet väntas vara klart till sommaren 2019.

I anslutning till detta projekt arbetar kommunen för att det traditionella odlingslandskapet från 17 och 1800-talet på Dikarbacken ska bli ett naturreservat. I så fall kommer området att kompletteras med tidsenliga byggnader för djur, vindskydd etc. Eventuellt kommer även ett gammalt bostadshus, som donerats, att placeras inom området.

Sara erinrade om kommunens två Kulturmiljöprogram:
1. Husen berättar som utgavs 2012 och
2. Falubygden berättar som utgavs 1998. Denna skrift är nu föremål för uppdatering som digital resurs med fokus på användbarhet så att den blir ett levande dokument. Arbetet pågår och blir klart under året.
Fornvård och skyltöversyn är saker som kulturförvaltningen kontinuerligt arbetar med. Fornvård kan t ex vara att rensa slaggvarpar från slypåväxt och skyltöversyn innebär att gamla och slitna världsarvsskyltar måste bytas ut.

I år är det ett minnesår för Carl Larsson se falun.se/carllarsson2019 !

År 1918 beslutade Stora Kopparbergs Bergslags AB att, som en del i ett större arbete att beskriva bolagets historia, låta dokumentera hela det fysiska kulturarv som fanns inom företagets verksamhetsområde. Ett jättearbete som innefattade fotografering, ritningar, detaljer etc avseende hus, lador, ekonomibyggnader mm. Arbetet utfördes i nära samarbete med Nordiska Museet och pågick i flera år och den kompletta dokumentationen finns i bolagets arkiv hos Arkivcentrum Dalarna. En fantastisk skatt att ta del av. För att göra materialet om Falu kommun tillgängligt för intresserade scannas nu detta med hjälp av medel från Länsstyrelsen och Falu kommun. Så småningom kommer materialet att finnas tillgängligt på kommunens hemsida falun.se.

Jan-Ola, Sara och Örjan

Sara lät oss ta del av några axplock ur dokumentationen. Högintressant!
Informationen avslutades med frågestund och därefter avtackades Sara med varma applåder!