Ny vårdbyggnad vid Falu lasarett

Höstprogrammets första aktivitet, torsdagen 29 augusti, utgjordes av ett besök på Falu lasarett med fokus på information om den nya stora vårdbyggnaden som nu börjar bli klar för inflyttning.

Deltagarna ( ca 20 st) samlades kl 17 i ett konferensrum i anslutning till huvudentrén och bjöds på kaffe och kanelbulle.

0829-0Projektchefen Christer Nyström hälsade alla välkomna till Falu lasarett och inledde med en kortfattad resumé över den långa planeringsprocess som föregått byggstarten 2010. Arbete med behovsanalyser och förstudier påbörjades redan 2003 och när huset är helt inflyttat, i oktober/november 2013, har således en 10-årsperiod förflutit. Christer redovisade några av de problem och hinder som vanligtvis förekommer under så lång planerings- och projekteringstid. Förutom detaljplanetekniska problem fanns även rejält fysiska och personalmässiga frågor att lösa.

En förutsättning för att få plats med nybyggnationen var t ex att den 60 år gamla och omoderna kvinnobyggnaden revs. För att kunna påbörja detta arbete måste all verksamhet och personal i huset först evakueras till likvärdiga vårdlokaler. Då vakanta ytor på sjukhuset var ytterst begränsade valde man att året innan rivningsstart inköpa 0829-1provisoriska vårdmoduler som sedan sammansattes på en trång tomtplats bakom det hus som kallas ”gamla medicin”. Strax innan rivning kunde så hela kvinnokliniken inkl förlossningen flytta över till modulhuset. Efter inflytt i nybyggnaden kommer modulhuset att nyttjas för andra provisorier och sedan avyttras.

Den nya vårdbyggnaden ska förutom kvinnokliniken härbärgera neonatalvårdavdelningen (för tidigt födda barn), hela kirurgkliniken samt den utökade akutkliniken.

Klinikernas nya vårdavdelningar innehåller endast enpatientrum (drygt 100 st) med egna wc/duschrum. Flera undersökningar visar att stora fördelar finns med enpatientrum i stället för att dela vårdrum med flera. Man pekar bl a på smittspridningsproblem, sömnstörningar och problem med plats för besökande.
Det nya huset, som är drygt 3 gånger så stort som huset som revs eller 24 000 m2, kommer att utgöra arbetsplats för ca 800 personer.
0829-3

Före rundvandring i de nya lokalerna informerade byggprojektledare Martin Ullgren kort om själva byggprojektet. Som mest har ca 140 yrkesarbetare, 25 tjänstemän och 50 konsulter varit involverade i projektering och produktion. Vårdbyggnaden var när produktionen startade Dalarna största byggprojekt och är Landstinget Dalarnas största bygginvestering någonsin. Kostnaden beräknas uppgå till 600 miljoner kr exkl lös utrustning och konstnärlig utsmyckning.

Rundvandringen påbörjades på plan 5 som ligger 8 våningar över mark. Våningsplanet har en altan på taket och från denna kunde nu de deltagande beskåda hela det vackra Falun innan man gick vidare. Därefter fortsatte man nedåt i huset och informerades om finesserna i de moderna vårdavdelningarna, mottagningarna, BB, förlossning mm.

Besöket avslutades på entréplanet där ordföranden framförde föreningens tack för information och kaffe.