Stadgar

Stadgar för Föreningen Kultur och Miljö i Falun

Antagna på årsmötena 1982-03-24 och 1983-03-24, stilistiskt  redigerade  2016-04-18 och  reviderade vid årsmötena 2017-03-08 och 2018-03-07 (§ 7 sista meningen).

 • §1
 • Föreningen Kultur och Miljö i Falun är öppen för alla som är intresserade av Faluns historia, dess nutid och framtid. Föreningen ska slå vakt om stadens kulturminnen, huvudsakligen belägna inom den gamla stadsgränsen, och arbeta för en god miljövård.

 • §2
 • Medlem i föreningen är den som erlagt fastställd årsavgift. Årsavgiften fastställs varje år av årsmötet.

 • §3
 • Föreningens styrelse består av ordförande och sex ledamöter samt fyra suppleanter. Ordförande väljs vid årsmötet för tiden fram till nästa årsmöte. Övriga ledamöter väljs för tiden intill det årsmöte som infaller två år efter valet. Vid varje årsmöte väljs växelvis tre ledamöter. Suppleant väljs för tiden intill nästa årsmöte.

 • §4
 • Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott i vilket ordförande och sekreteraren är självskrivna ledamöter. Beslut i styrelsen eller arbetsutskottet fattas med enkel majoritet. Vid lika rösttal gäller den mening som tjänstgörande ordförande biträder.

  Föreningen tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de personer som styrelsen utser.

 • §5
 • Årsmötet väljer två revisorer jämte suppleanter för dessa intill nästa årsmöte.

 • §6
 • Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna ska vara avslutade och överlämnade till revisorerna senast den 15 februari.

  Revisorernas granskning ska vara avslutad senast 28 februari samma år.

 • §7
 • Allmänna sammanträden är dels årsmötet dels extra allmänt sammanträde. Årsmöte ska hållas före mars månads utgång varje år. Extra allmänt sammanträde ska hållas om styrelsen så beslutar eller om minst tio medlemmar i föreningen gör skriftlig framställan härom till styrelsen med angivande av de frågor som då ska behandlas.

  Kallelse till allmänt sammanträde ska ske genom annonser i två i Falun utkommande dagliga tidningar eller genom skriftlig kallelse till samtliga medlemmar. Annonserna ska vara införda respektive kallelserna utsända minst 14 dagar före dagen för sammanträdet. Rösträtt vid allmänt sammanträde tillkommer de medlemmar som före sammanträdets början erlagt fastställd årsavgift.

  Beslut vid allmänt sammanträde fattas med enkel majoritet med undantag för de frågor där, enligt dessa stadgar, kvalificerad majoritet erfordras. Vid sammanträdet har tjänstgörande ordförande utslagsröst. Röstning sker öppet om inte krav på sluten omröstning framställs. Medlem som vill att ett visst ärende tas upp vid årsmötet ska lämna skriftlig framställan om detta till styrelsen senast första februari aktuellt årsmötesår.

 • §8
 • Vid årsmötet ska följande frågor behandlas:

  1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
  2. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst
  3. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
  4. Föredragning av styrelsens årsberättelse
  5. Föredragning av revisorernas berättelse
  6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  7. Val av ordförande och styrelseledamöter jämte suppleanter
  8. Val av revisorer jämte suppleanter
  9. Val av tre ledamöter i valberedningen
  10. Fastställande av årsavgift
  11. Övriga ärenden som inkommet i behörig ordning


 • §9
 • För ändring av dessa stadgar erfordras beslut vid två på varandra följande allmänna sammanträden varav det ena ska vara årsmöte. Sammanträdena ska hållas med minst 14 dagars mellanrum. För att beslutet ska bli giltigt erfordras minst 2/3 majoritet av de närvarande vid vardera sammanträdet..

  Förslag till ändring av stadgarna kan göras av styrelsen eller av enskild medlem.

 • §10
 • Beslut om föreningens upplösning ska fattas vid två på varandra följande årsmöten och på förslag av styrelsen. För att beslutet ska bli giltigt krävs minst 2/3 majoritet vid vardera årsmötet. Vid föreningens upplösning beslutar årsmötet hur föreningens tillgångar ska disponeras.